625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Projecte bàsic, executiu i direcció d’obres. 2002

juntament amb Pere Grau-Habitam3