625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

C/ Freres Ahcene i C/ Hamlaoui – Consantine (Algeria) 2012-2015

Aixecament 3D de l’estat actual amb núbol de punts, diagnosi de patologies i projecte de rehabilitació.

com a director tècnic d’INTEGRAL, S.A. ALGÉRIE ENGINEERING