625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Redacció de concurs públic, cap d’obra, replanteig, organització d’equips, control de temps en obra i de qualitats i costos dels materials, certificació dels treballs realitzats. 2010

per Obres i Serveis Llovet, S.L.