625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Cap d’obra, supervisió de projecte, replanteig, organització d’equips, control de temps en obra i de qualitats i costos dels materials, certificació dels treballs realitzats. 2009

     

per Obres i Serveis Llovet, S.L.