625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Tram de 2,4 km del viaducte del Metro de Rennes (Eiffage i Razel-Bec).

Rennes, 2017

Especejament de l’acer estructural, comandes y organització de camions.

com a director tècnic de READPLAN, S.L.